Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti

Za ugodno bivanje stanovalcev  v večstanovanjskih in poslovnih stavbah poskrbimo z njihovim vzdrževanjem. V sodelovanju s skrbno izbranimi in preizkušenimi  zunanjimi sodelavci opravljamo manjša vzdrževalna dela kot tudi redne hišniške oziroma servisne storitve in storitve čiščenja.

Na podlagi 51. člena Stanovanjskega zakona so v Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj določena redna vzdrževalna dela manjše vrednosti, za katere izvedbo mora upravnik skrbeti sproti, vendar zanje ne potrebuje sklepa etažnih lastnikov.

Ta dela so navedena v prilogi št. 3 omenjenega pravilnika. Med takšna dela spadajo:

 • popravila dimniških kap in zamenjava dimniških vratic,
 • popravilo strešne kritine (zamenjava manjših posameznih delov),
 • pleskanje in slikanje manjših površin ter druga manjša vzdrževalna dela skupnih prostorov v stavbi,
 • popravila svetlobnih jaškov in zaščitnih mrež,
 • popravila ključavničarskih in kleparskih izdelkov-pločevinastih in drugih strešnih obrob in odtokov, s katerimi se preprečuje nastajanje večje škode,
 • popravila strelovodov in meritve prevodnosti,
 • krpanje ometov na fasadah in v skupnih delih stavbe,
 • popravila na vratih, oknih in roletah v skupnih prostorih, na fasadah zgradb, v vetrolovih in stopniščih,
 • popravila podov, pragov, tlakov in prelaganje parketa v skupnih prostorih stavbe,
 • pleskanje oz. ustrezna površinska zaščita kompletnih vhodnih, stavbnih in stanovanjskih vrat s stopniščnega vretena hodnika,
 • Popravila skupnih prostorov v primeru okvare vodovodnih, kanalizacijskih in drugih skupnih instalacij,
 • popravila stikov, zamenjava tesnil in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh, pri glavnih plinovodih in kanalizaciji,
 • popravila plinskih, električnih in centralnih bojlerjev v skupnih prostorih stavbe,
 • popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, ki se nahajajo v skupnih prostorih stavbe,
 • redna servisiranja osebnih in tovornih dvigal, toplovodnih postaj, hidroforjev, odštevalnih ur, detekcijskih, telekomunikacijskih in video naprav, naprav za nadzor in varovanje vhoda v stavbo, v skladu s predpisi za vzdrževanje teh skupnih naprav stavbe,
 • nabava in vzdrževanje oglasnih desk, zastav, namestitev hišnih redov,
 • nabava in vzdrževanje požarnovarnostnih naprav, sredstev in opreme za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni in gasilske in samoreševalne opreme za reševanje iz zaklonišča,
 • vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarnovarnostne in druge instalacije,
 • vzdrževanje poštnih nabiralnikov,
 • vzdrževanje opreme za prostore organov skupnosti lastnikov,
 • vzdrževanje zvoncev, domofonov, električnih ključavnic in stopniščnega avtomata v skupnih prostorih stavbe,
 • vzdrževanje in pregled skupinskih telekomukacijskih in video naprav,
 • vzdrževanje peskovnikov, klopi in igral na pripadajočem zemljišču večstanovanjskih stavb.