Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

Zakonodaja

Poslujemo v okviru zakonske in podzakonske ureditve in izoblikovanih dobrih praks iz vseh področij, s katerimi se srečujemo pri opravljanju svojih dejavnosti.

Temeljni zakoni s področja upravljanja so:
 • Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št.  69/03 - SZ-1) in
 • Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13) ter
 • Energetski zakon (Ur. I. RS, št. št. 17/2014)
  Ostali podzakonski predpisi, ki se nanašajo na upravljanje, obratovanje ali vzdrževanje večstanovanjskih stavb:
 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/0987/11 in 85/13),
 • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04 in18/11)
 • Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l.  RS, št. 11/04 in 60/09)
 • Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. l. RS, št. 108/04)
 • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS, št. 128/04 in 18/05 - popr.)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/2015 in št. 61/2016).
 • Pravilnik o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 83/0717/11 - ZTZPUS-1 in 81/11)
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 28/09 in 2/12)
 • Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/0734/11 in 101/11)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 108/04116/07 in 102/09)
 • Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij  (Ur.I. RS, št. 22/95)
  Nekateri drugi zakoni, na katere so vezani etažni lastniki in upravniki:
 • Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l.  RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in83/12
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo)