Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

Hišniška opravila

 • tedenski obhod  celotne stavbe, funkcionalnega zemljišča in pregled ter sporočanje upravniku o eventualnih okvarah,
 • mesečni pregled strehe,
 • pregled ustreznosti/funkcionalnosti gasilnih aparatov,
 • zbiranje pripomb in predlogov stanovalcev, ki se nanašajo upravljanje stavbe in sporočanje o le teh upravniku,
 • skrb za red v skupnih prostorih, opozarjanje stanovalcev na prepoved odlaganja navlake v skupne prostore, hodnike, (motorna kolesa, predmeti, ki lahko ogrozijo zdravje ali varnost stanovalcev),
 • nadzor nad pravilno uporabo dvigala predvsem pri selitvah ali vzdrževalnih delih,
 • seznanjanje novih uporabnikov z obveznostjo takojšnje prijave novih članov,
 • opozarjanje kršiteljev, da je vožnja po zelenici prepovedana (selitve, vzdrževanje, ..),
 • manjša popravila stopniščne razsvetljave, menjava svetilk, žarnic, senzorjev,ipd.,
 • tedenska kontrola delovanja hidropostaje, preverjanje delovanja črpalke, tlaka v kompenzacijskih posodah,
 • zapiranje vode za celotno ali dele stavbe v primeru potrebe po vzdrževalnih delih v stanovanjih,
 • pregled skupnega kanalizacijskega omrežja stavbe (zunanji jaški, razvodi v kletni etaži),
 • manjša vzdrževalna dela na stavbnem pohištvu skupnih prostorov (popravila in zamenjava cilindričnih vložkov, ključavnic, kljuk, ščitov, nastavitev samozapiral,
 • manjša popravila sten: krpanje okrušenih delov, kitanje, barvanje,
 • manjša popravila tlakov (keramika, vinaz, …): popravilo okrušenih in izpadajočih delov, premazi,
 • sodelovanje z upravnikom pri pregledu opravljenih večjih vzdrževalnih del, samostojni pregledi za manjša tekoča vzdrževalna dela, servisne storitve ipd.,
 • poročanje upravniku o potrebah nabave drobnega inventarja, ki je potreben za opravljanje hišniških storitev in seznama materiala za vzdrževanje,
 • občasno predvidoma 1 x letno čiščenje rešetk in svetlobnih jaškov,
 • hramba ključev skupnih prostorov,
 • vodenje dnevnika opravljenih hišniških del in dostavljanje upravniku do 5. v mesecu za pretekli mesec,
 • ostale naloge, ki smiselno sodijo v hišniška opravila.

Obseg del za vzdrževanje večstanovanjske stavbe določijo lastniki sami v odvisnosti od zahtev posamezne nepremičnine, pri čemer kot upravnik nudimo strokovno pomoč.