Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

VZDRŽEVANJE

Splošno o vzdrževanju

Vzdrževanje večstanovanjskih stavb pomeni izvajanje vseh potrebnih posegov in del za njihovo varno in trajno uporabo, pri čemer se potrebne zamenjave in popravila lahko izvedejo iz istega ali podobnega materiala.
Vzdrževanje lahko opredelimo tudi kot vsa materialna vlaganja, ki večstanovanjski stavbi in stanovanjem ohranjajo uporabno vrednost ves čas njihove uporabe.

Tekoče vzdrževanje

Tekoče vzdrževanje predstavlja redne posege na zgradbi in njenih elementih, ki jih mora izvajalec gradnje v garancijskem roku, uporabnik pa po navodilih za tekoče vzdrževanje izvajati do zamenjave dela ali elementa na stavbi. Tekoče oziroma redno vzdrževanje predstavlja preventivo za ohranjanje uporabne vrednosti stavbe ali elementa v dobi trajanja, ki jo predvideva investicijsko vzdrževanje. Tekoče vzdrževanje izvajajo uporabniki večstanovanjske stavbe in sicer preko upravnika. Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti so opredeljena v prilogi 3. Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje pomeni zamenjavo celotnega fizično oziroma funkcionalno zaključenega elementa ali dela zgradbe. Kadar se ta del ne more ali pa ga ni smiselno zamenjati v celoti, pomeni to večje popravilo ali zamenjavo strukturnega dela, ki predstavlja večji investicijski vložek od njegove nominalne (realne) vrednosti. Investicijsko vzdrževanje izvaja upravnik v skladu z vednostjo lastnikov večstanovanjske stavbe (investitorjev). Tovrstna dela se izvajajo po načrtu, ki ga sprejmejo lastniki, katerih deleži predstavljajo več kot 50 % vrednosti stavbe.

Interventno vzdrževanje

Interventno vzdrževanje predstavlja nujne posege na zgradbi (okvara na instalacijah, okvara dvigal ), ki nastopijo nepredvideno in jih je treba izvesti po potrebi, tako da v najkrajšem možnem času vzpostavimo normalno uporabnost stavbe. Interventna popravila se praviloma izvajajo izven letnega načrta vzdrževanja in so del kurativnega vzdrževanja. Potrebna finančna sredstva za to vrsto vzdrževanja se lahko zagotavljajo iz sredstev rezervnega sklada stavbe.