Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

UPRAVLJANJE OGREVALNIH NAPRAV

Upravljanje kurilnic

Upravljenje kurilnic zajema organizacijsko-administrativna opravila, tehnično-strokovna opravila, finančno-računovodska in knjigovodska opravila, pravno premoženjska opravila, ki so podrobneje predstavljena v nadaljevanju:
 • vodenje evidence o lastnikih in uporabnikih,
 • vodenje podatkovnih baz o bruto in ogrevalnih površinah posameznih delov in stavb,
 • priprava in vodenje sestankov z zastopniki ogrevalnega sistema,
 • izvajanje sprejetih odločitev in obveščanje zastopnikov, etažnih lastnikov in uporabnikov,
 • pregledi kotlovnice, toplotnih postaj, toplovoda, strojnih in elektro naprav v cilju zbiranja podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih,
 • izdelava letnega načrta vzdrževalnih del,
 • skrb za redno izvajanje vzdrževalnih del manjših vrednosti,
 • organizacija nujnih vzdrževalnih del,
 • priprava popisov, izmer, zbiranje ponudb, cenikov in predračunov,
 • izvedba razpisa, pregledovanje in točkovanje ponudb, izbor najugodnejšega ponudnika v sodelovanju z zastopniki, izdaja naročil in sklepanje pogodb,
 • nadzor pri izvajanju vzdrževalnih del, količinski in kakovostni prevzem,
 • knjiženje prejetih računov, vsebinski in formalni pregled,
 • razdeljevanje stroškov po sprejetih razdelilnikih oz. ključih delitve, knjiženje plačil,
 • poravnavanje obveznosti do dobaviteljev in izvajalcev,
 • izdelava finančnih poročil in obveščanje naročnikov o finančnem poslovanju,
 • opominjanje neplačnikov, priprava in vlaganje izvršilnih predlogov,
 • urejanje sodne dokumentacije, zbiranje podatkov, posredovanje dokumentacije odvetniku za vodenje zahtevnejših pravnih postopkov.
 • pravna pomoč in svetovanje o upravljanju skupnih delov in naprav,
 • zastopanje naročnikov v sodnih in upravnih zadevah rednega upravljanja skladno z zakonskimi pooblastili.

Storitve vzdrževanja razdeljujemo etažnim lastnikom po solastniških deležih, ki izhajajo iz bruto površine brez kakršnegakoli pribitka.