Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

Opravila rednega upravljanja

V večstanovanjskih in poslovnih stavbah ali soseski z več lastniki poskrbimo za upravljanje, urejanje in vzdrževanje skupnih prostorov.

Organizacijsko-administrativna opravila
 • vodenje evidence lastnikov in najemnikov: pridobitev, uskladitev, urejanje in vodenje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih stanovanj;
 • vodenje evidence nepremičnin: pridobitev, uskladitev, urejanje in vodenje evidenc o nepremičnini in njenih delih. Evidence zajemajo komunalno opremljenost, konstrukcijo, starost, vzdrževanost stavbe, oznake, število, površine, vrsto stanovanj ipd.;
 • organiziranje in obveščanje etažnih lastnikov: priprava in vodenje sestankov in dajanje ustreznih podatkov pomembnih za odločanje;
 • usklajevanje in spremljanje uresničevanja sprejetih odločitev etažnih lastnikov: zagotavljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje o uresničevanju sklepov;
 • posredovanje informacij ustreznim upravnim organom: zagotavljanje vseh potrebnih podatkov upravnim organom, pristojnim za vodenje registra nepremičnin za vzpostavitev in vzdrževanje evidence o stavbi in njenih posameznih delih. Podatki vsebujejo informacije o prenovi, površinah, številu prostorov in idealnem deležu ter rabi posameznih delov.
Tehnično-strokovna opravila
 • pregled stavbe: pregled skupnih prostorov, delov in naprav, zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi;
 • izdelava načrta vzdrževalnih del: izdelava načrta vzdrževalnih del za eno do pet let in njegova predložitev lastnikom v potrditev;
 • organizacija nujnih vzdrževalnih del: sprejem obvestil o nastali škodi ali okvari, ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje takojšnjega popravila;
 • razreševanje škodnih primerov z zavarovalnico: prijava morebitne škode v skupnih prostorih, delih in napravah, ki se krijejo iz pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov, priprava zahtevka za refundacijo;
 • organiziranje izvedbe vzdrževanja: priprava popisov in predizmer za posamezna vzdrževalna dela, zbiranje ponudb, cenikov in predračunov. Izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela ter izbira najugodnejšega ponudnika in sklepanje pogodb s podizvajalci za večja vzdrževalna dela; sklepanje dolgoročnih pogodb za redno vzdrževanje skupnih prostorov, objektov, delov in naprav po predhodni pridobitvi ustreznih soglasij in dovoljenj za izvedbo vzdrževalnih del;
 • nadzor in prevzem večjih vzdrževalnih del: nadzor pri izvajanju in količinski ter kakovostni prevzem izvedenih večjih vzdrževalnih del;
 • organiziranje odprave napak: odprava napak v garancijski dobi za izvedeno posamezno večje vzdrževalno delo.

Finančno-računovodska in knjigovodska opravila

 • knjiženje prejetih računov: prejem, vsebinski in formalni nadzor ter knjiženje računov;
 • delitev računov: razdeljevanje računov po veljavnih ključih delitve in izdelava razdelilnika stroškov;
 • knjiženje terjatev in spremljanje plačil: knjiženje terjatev do etažnih lastnikov in najemnikov ter spremljanje plačil;
 • plačevanje računov iz prejetih sredstev: vodenje evidence prejetih sredstev iz plačil kupcev in plačevanje računov dobaviteljem;
 • izdelava finančnih poročil in obveščanje lastnikov o finančnem poslovanju;
 • zavarovanje zgradbe: priprava potrebnih osnov za sklenitev pogodb o zavarovanju stavbe in njenih skupnih prostorov, delov in naprav in seznanjanje stanovalcev o tem pod pogojem 75% soglasja oz. odločitve etažnih lastnikov za sklenitev skupnega zavarovanja;  
 • sklepanje pogodb: sklepanje pogodbenih razmerij za dobavo, potrebno za redno obratovanje nepremičnine;
 • obveščanje o terjatvah: opominjanje dolžnikov in urejanje terjatev lastnikov;
 • vodenje rezervnega sklada: spremljanje prilivov in odlivov denarnih sredstev na transakcijski račun rezervnega sklada stavb, plačevanje računov dobaviteljem iz sredstev rezervnega sklada ter dobro gospodarjenje s sredstvi rezervnega sklada, zagotavljanje porabe sredstev rezervnega sklada v skladu z zakonskimi določbami.

Pravno-premoženjska opravila

 • pravna pomoč in svetovanje o upravljanju skupnih prostorov, delov in naprav ter izvajanje sklenjenih pogodb;
 • zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah rednega upravljanja stavbe skladno z zakonskimi pooblastili;
 • urejanje sodne dokumentacije:  zbiranje podatkov, potrebnih za izvršilne predloge pri sodišču, predložitev dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem, povezanih s skupnimi prostori, objekti, deli in napravami ter funkcionalnim zemljiščem.