Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

Obratovanje kurilnic

Za nemoteno delovanje kurilnic izvajamo tehnično strokovna opravila s katerimi zagotavljamo optimalno oskrbo s toploto.
Storitve zajemajo:
 • nadzor nad delovanjem kotlovnic in toplotnih postaj,
 • skrb za nemoteno ogrevanje stavb in stanovanj,
 • vodenje dnevnika kotlovnice in toplotnih postaj,
 • priprava letnih in mesečnih planov porabe energentov,
 • nastavitev regulatorja ogrevanja,
 • odzračevanje sistema preko odzračevalnih posod in kontrola delovanja avtomatskih odzračevalnikov,
 • sodelovanje z dimnikarsko službo pri odpiranju in pregledu dimovodnega dela kotlov,
 • skrb nad pravočasnim izvajanjem ter nadzor nad pregledi in čiščenji kotlov, dimnikov in iztočnic s strani dimnikarske službe,
 • skrb nad pravočasnim odpravljanjem pomanjkljivosti, ugotovljenih ob pregledih s strani dimnikarske službe in izvajalca meritev dimnih emisij,
 • izvajanje regeneracije mase za mehčanje vode,
 • redna in generalna čiščenja kotlovnice,
 • obveščanje lastnikov stanovanj v vezi z obratovanjem kotlovnice in porabe po posameznih stavbah
 • opravljanje letnega izpusta vode iz sistema centralnega gretja v enotnem terminu za vse stavbe, ki izrazijo navedeno potrebo.

Temperaturni in terminski nivo ogrevanja izbirajo uporabniki na podlagi večinske odločitve, ki jo posredujejo preko izbranega zastopnika etažnih lastnikov.

Zastopnikom oz. pooblaščencem omogočamo prisotnost pri vsakokratni dobavi oz. prevzemanju goriva. Prisotni zaupnik je sopodpisnik dokumenta dobave ali stanja števca zemeljskega plina.

V cilju zagotavljanja finančnih virov za nemoteno obratovanje skupnega ogrevalnega sistema se na podlagi povprečnih obratovalnih stroškov preteklih sezon izdela kalkulacija. Na osnovi kalkulacije izračunamo mesečno akontacijo obratovalnih stroškov ogrevanja.

Praviloma se sredstva zbirajo v obliki 12. mesečnih obrokih. Poračun akontacij z dejanskimi stroški se izvede praviloma v zadnjem mesecu obračunskega obdobja. Vsa dokumentacija v zvezi z obratovanjem, nabavami, stroški in akontacijami ter poračunom je dostopna vsem uporabnikom.

Ob zaključku ogrevalne sezone opravimo brezplačen izpust vode iz sistema centralnega ogrevanja za vse stavbe v katerih etažni lastniki želijo opravljati vzdrževalna dela na radiatorjih, ventilih ipd..