Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

Opravljanje osebnega dopolnilnega dela po 01.01.2015

Obveščamo vas, da od 1.7.2015 preko upravnika stavbe, ne bo več možno opravljati storitev čiščenja in hišniških del preko osebnega dopolnilnega dela. Veljavni Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št. 32/14; v nadaljevanju: ZPDZC-1) in Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Ur. list RS, št. 94/14; v nadaljevanju: Pravilnik) to namreč prepovedujeta opravljati za pravno osebo. Po mnenju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se družba, ki je v vlogi upravnika večstanovanjske stavbe, kljub temu da na podlagi pogodbenega razmerja zastopa etažne lastnike, šteje za pravno osebo. Osebe, ki imajo na dan 1. 1. 2015 priglašeno osebno dopolnilno delo, morajo najkasneje do 30.6.2015 le-to ponovno priglasiti, če želijo še naprej opravljati osebno dopolnilno delo. Do ponovne priglasitve pa lahko navedene osebe osebno dopolnilno delo opravljajo pod pogoji in na način, veljaven na dan 31. decembra 2014, se pravi kot do sedaj. V tem času ni potrebna vrednotnica.

OPOZORILO: Tudi za zgoraj opisane zavezance (ki bodo delo opravili še po starem sistemu) velja, da morate za vsa izplačila dohodkov po 1. 1. 2015 (vsi izstavljeni računi po 1.1.2015) oddati mesečno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, saj izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (v vašem primeru upravnik stavbe) nima več obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja. Omenjeno napoved morate oddati do 10. v mesecu za pretekli mesec na Finančni upravi RS.

Družba DOMtim d.o.o. vam predlaga da do 30.6.2015 razmislite na kakšen način boste delo opravljali v prihodnje. O možnostih se lahko tudi pogovorimo na skupnem sestanku.
Za vsako spremembo je potrebno pridobiti nov sklep etažnih lastnikov, ki se morajo o morebitni spremembi (preoblikovanju, novi ceni,…) strinjati in sprejeti sklep. Do 30.6.2015 mora biti tako izpeljan celoten postopek, na podlagi katerega bo lahko potekala delitev stroškov čiščenja in hišniških del.

POSEBNOST: V objektu, ki ima 8 ali manj posameznih delov oziroma manj kot 3 etažne lastnike in kjer po Stanovanjskem zakonu ni obvezen upravnik oz. po pooblastilu lastnikov naloge upravnika opravlja eden od etažnih lastnikov, ki pa je fizična oseba, lahko na podlagi Pravilnika delo hišnika ali čiščenje večstanovanjske stavbe tudi po 1.1.2015 na podlagi ZPDZC-1 in Pravilnika opravlja oseba s priglašenim osebnim dopolnilnim delom. Zavezanec za plačilo vrednotnice (naročnik) je v tem primeru fizična oseba kot eden izmed etažnih lastnikov v objektu, ki ima pooblastilo ostalih etažnih lastnikov za izvrševanje poslov.

Dodatne informacije: Srečko Prah, 041 606 651, srecko@domtim.si
Bojan Bogovič, 041 606 652, bojan@domtim.si

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6765
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12251